سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شهسواری – مدرس مدعو دانشگاه پیام نوراصفهان
رضا همایی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

هدف پژوهش حاضرتعیین میزان تحقق سرمایه فکری درسازمان اموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری می باشد روش پژوهشتوصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان اموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری درسال ۱۳۹۰ است تعیین حجم نمونه بوسیله جدول کرجیس و مورگان ۲۵۴ نفر اما پرسشنامه های کامل شده و برگشتی ۲۳۲ عدد میباشد روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه ای متناسب با جامعه آماری استفاده گردید پرسشنامه ای ۴۸سوالی نشات گرفته ازسرمایه فکری براساس نظرات بنتیس و همکاران تهیه گردید به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله ازپرسشنامه ازروشهای اماریTتک متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده گردید نتایج حاصله درخصوص سرمایه فکری با میانگین ۳/۰۸ ازمیانگین فرضی ۳ بزرگتر بوده و t حاصله تفاوت معناداری را نشان نداددرخصوص سرمایه انسانی با میانگین ۲/۹۴ ازمیانگین فرضی ۳ کوچکتر بوده و tحاصله تفاوت معناداری را نشان نداد