سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته احمدی – عضو هیئت علمی دانشکده هنر ومعماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آبا
شیرین طغیانی – عضو هیئت علمی دانشکده هنر ومعماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آبا

چکیده:

استراتژ های توسعه پایدار درابعاد پنجگانه پایداری اقتصادی پایداری اجتماعی پایداری بوم شناختی توسعه مکانی پایدار و تداوم فرهنگی متمرکز است بدین ترتیب یک یاز ارکان اساسی توسعه پایدار توسعه مکانی پایدار است ارتباط بین منظر شهری و توسعه پایدا ررا در همین چارچوب می توان مطرح نمود مقایسه توسعه بافت کالبدی شهرها در طی دهه های اخیر گویای این حقیق ت است که از حضور بافت سبز در سطح شهرها به عنوان یکی از اجزای اصلی منظر شهری کاسته شده است درواقع آن تعادلی که بین فضای سبز و محیط ساخته شده در دهه های قبلی برقرار بوده است اینک به نفع فضاهای ساخته شده برهم خورده است بابالا رفتن صعودی قیمت زمین نیز تامین فضای سبز شهری روز به روز مشکل تر می شود دراین میان یکی از بهترین راه حلهایی که درجهت تامین فضای سبز شهرها می تواند مطرح گردد استفاده از پتانسیل های بالقوه خود شهرها مانند طراحی منظر مسیل های درون شهری حواشی رودخانه ها و توسعه سبز راه هاستدراین مقاله با روش توصیفی – تحلیلی پس از بیان تعاریف و مفاهیم توسعه پایدار و منظر شهری به ارایه نمونه هایی عینی از تجارب موفق خارجی وداخلی درزمینه تحقق طراحی محیط و منظر پایدار شهری با بهره گیری از پتانسیل بالقوه مسیرهای سبز درون شهری پرداخته می شود. درنهایت الگوی طراحی منظر پایدار شهری حاشیه مسیل ها و راه کارهایی دراین راستا پیشنهاد می گردد.