سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرزاد امیریه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید چ
عبدالمیر معزی – استادیار گروه خودشناسی دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید چمران اهواز
شهلا اسلامی منوچهری – مربی گروه خاک شناس دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شیرابه کود حیوانی دارای عناصر مغذی کم مقدار است که می‌تواند مورد استفاده گیاه قرار بگیرد . عناصر مغذی کم مقدار در حد کفایت برای چرخه ی رشد گیاه لازم است و نقش مهمی در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی دارند. این تحقیق با هدف اثر شیرابه کد حیوانی بر رشد و غلظت عناصر کم مقدار آهن، مس، روی و منگنز گیاه کلزا با هفت تیمار در چهار تکرار به صورت طرح کاملاً تصادفی در سال ۱۳۸۹ به صورت آزمایش گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. با غنی سازی تیمار های شیرابه کود حیوانی و افزایش غلظت عناصر غذایی، بیشترین وزن تر و شاخص سطح برگ گیاه با اعمال تیمار ۴T و ۵T نسبت به سایر تیمار ها به دست آمد. بیشترین ارتفاع بوته با اعمال تیمار ۴T مشاهده شد که به صورت معنی‌داری افزایش ۳۵/۱ و ۵۱/۱ برابر به ترتیب نسبت به کود هیومکس و کود حیوانی پوسیده شده نشان داد. مقادیر مصباح افزایش در صد شیرابه مصرفی با اعمال تیمار ۴T و غنی سازی آن با عناصر غذایی نسبت به همه تیمار ها به جز ۳T و در رابطه با روی ، اعمال این تیم را فقط در مقایسه با تیمار های شیرابه افزایش معنی‌داری را نشان داد. در خالی که برای آهن برتری معنی‌دار در تیمار ۳T به میزان ۶۱/۱ و ۳۸/۱ برابر به‌ترتیب نسبت به تیمار ۶T و ۷T از نظر غلظت منگنز هیچ تفاوت معنی داری بین تیمار های غنی سازی شده مشاهده نشد . به طور کلی کاربرد تیمار ۴T برای گیاه کلزا در این آزمایش اثرات مثبتی در پارامترهای رشدی گیاه و جذب عناصر کم مغذی داشت .