مقاله تجویز عصاره آبی و آبی الکلی گیاه زرشک بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سوری نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: تجویز عصاره آبی و آبی الکلی گیاه زرشک بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سوری نر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک
مقاله لانگرهانس
مقاله دیابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگرپور اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ لاری ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی تبار محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به استفاده از گیاه زرشک در طب سنتی به عنوان کاهنده قندخون، هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره زرشک بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جداشده موش سوری نر بود.
روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی ۹۰ سر موش نر بالغ، نژاد NMARI در محدوده وزنی ۲۵-۲۰ گرم صورت گرفت. جزایر لانگرهانس از موش های سالم، به روش هضم به وسیله کلاژناز جداسازی شدند. سپس عصاره آبی و آبی الکلی زرشک با غلظت های ۰٫۰۵،  0.1و ۱ میلی گرم بر میلی لیترو گلیبوراید با غلظت های ۱ و ۱۰ میکرومولار در سه غلظت گلوکز (۲٫۸ و ۵٫۶ و ۱۶٫۷ میلی مولار) بر روی جزایر جدا شده اثر داده شد. ترشح انسولین از جزایر جدا شده در یک سیستم انکوباسیون، ارزیابی گردید. مقدار انسولین ترشح شده با کیت الایزا اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ترشح انسولین در حضور غلظت ۱۶٫۷ میلی مولار گلوکز نسبت به غلظت ۲٫۸ و ۵٫۶ میلی مولار گلوکز به طور معنی داری افزایش یافت (p<0.05). انکوباسیون جزایر جدا شده پانکراس در غلظت ۲٫۸ و ۵٫۶ میلی مولار گلوکز و غلظت های کمتر عصاره ها (۰٫۰۵ و ۰٫۱ میلی گرم بر میلی لیتر) نشان داد که ترشح انسولین به طور معنی داری افزایش یافت (p<0.05). در غلظت ۱۶٫۷ میلی مولار گلوکز، داروی گلیبوراید با غلظت ۱۰ میکرومولار موثرتر از عصاره آبی و آبی الکلی گیاه زرشک بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر خاصیت ضد دیابتی زرشک را در محیط برون تنی و در غلظت های پایین گلوکز تایید می کند و می توان چنین پیشنهاد کرد که یکی از مکانیسم های کاهنده قند خون به وسیله زرشک از طریق اثر آن بر جزایر لانگرهانس پانکراس می باشد.