سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده عابدینی – کارشناسی ارشد توسعه روستایی
حمید فتوحی – دکتری اقتصادکشاورزی
محمد کریم معتمد – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

تجهیز و نوسازی مزارع عملیاتی درراستای کاهش اهمیت و نقش زمین درفرایند تولید و گامی موثر درانجام کشاورزی مکانیزه و مدیریت بهینه منابع آب است از این حیث درتحقیق حاضر با مهم شمردن عملیات تجهیز ابتدا تابع تولید کل عوامل تولید برنج مرغوب هاشمی تخمین زده شد درادامه مدل رگرسیونی دیگری برای بررسی میزان تاثیر گذاری بسیاری از متغیرها مانند تجهیز ونوسازی اراضی و متغیر استفاده از ماشین آلات کشاورزی بربهره وری تولید براورد شد درتابع تولید اولیه آ بو موجودی ارزش سرمایه میزان به کارگیری ماشین آلات درشالیزار اعم از مالکیتی و اجاره ای تاثیر مثبت و معنری داری را درتابع تولید نشان دادند همچنین درنتایج مدل دوم تجهیز و نوسازی اراضی و متغیرهای مربوط به بخش کارکرد ماشین آلات تاثیر مثبت و معنری را روی افزایش بهره وری تولید نشان دادند که دراین بین متغیر استفاده توام از تراکتور و تیلر درمراحل خاک ورزی دررتبه دوم تاثیر مثبت و معنری دار روی بهره وری تولید برنج قرارگرفت