سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا سالاریان – کارشناس عمران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

آماد هسازی و مهیا کردن امکانات و بستر مناسب با شناخت اولیه وبررسی پیش زمین ههای لازم، مقدمه شروع هرعملیات اجرایی است. پروژ ههای سدسازی در ایران با توجه به قرارگیری اغلب ساختگا هها در مناطق صع بالعبور و محروم از امکانات و تجهیزات مناسب، نگرش لزوم برنام هریزی و عدم اقدام عجولانه را بارورتر ساخته و طی تجربیات ده ههای اخیر در صنعت سدسازی ایران مشخص شده که یک تجهیز پروژه مناسب و مطابق اصول و خواست هها با شناخت زی رساخ تها و امکانات مورد لزوم، کمک شایانی در پیشرفت عملیات اجرایی و بالطبع برنامه زمانبندی، کاهش هزین هها و دستیابی به اهداف عالیه کرده است.