سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معین ابوالقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدصادق قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مهرداد ستایش نظر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ۲

چکیده:

مفهوم نیروگاه مجازی را میتوان برای تجمیع منابع انرژی پراکنده در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته استفاده کرد. این مقاله یک مدل بهینهسازی که راهبرد بهرهبرداری بهینه، حداکثر سود و کاهش آلودگی برای یک نیروگاه مجازی را فراهم میکند،ارائه م یکند. نیروگاه مجازی در نظر گرفته شده در این مقاله شامل یک توربین بادی، یک سیستم تولید همزمان برق و حرارت،چندین واحد تولید پراکنده و بارهایی با قابلیت قطع است. نیروگاه مجازی میتواند در بازار عمدهفروشی برق با دو نقشتولیدکننده و مصرفکننده، مشارکت کند. مدل ارائه شده یک مسئله برنامهریزی غیرخطی توام با اعداد صحیح ب ههمراه قیوداست. در این مسئله، تابع هدف سود نیروگاه مجازی است که هدفش تامین انرژی بارهای حرارتی و الکتریکی است. نتایج هدست آمده با استفادهGAMS کارائی مدل برای تامین تقاضا و کاهش آلودگی را نشان میدهد.