سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عاطفه پوراسدالهی – کارشناس ارشد زراعت ، دانشکده کشاورزی.دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی.دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی روند تولید و تجمع ماده خشک و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در گندم امید تحت رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد، آزمایشی مزرعه ای در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکراردر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود به اجرا در آمد. رژیم های مختلف رطوبتی شامل آبیاری در ظرفیت ۵۰ و ۲۵ % ظرفیت زراعی و مراحل مختلف رشد شامل ساقه رفتن، گلدهی و پر شدن دانه بود. نتایج بدست آمده ، زراعی، ۷۵ حاکی از تاثیر معنی دار اعمال ر ژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشد بر تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از ساقه و برگ به دانه در گندم بود. به طوربکه بیشترین سهم نسبی ذخائر ساقه در عملکرد دانه مربوط به اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مرحله پر شدن دانه و کمترین آن مربوط به اعمال رژیم های مختلف آبیاری در مرحله ساقه رفتن بود. همچنین سهم نسبی ذخائر برگ در عملکرد دانه نیز تحت تاثیر اعمال تنش خشکی در مراحل مختلف رشد قرار گرفت و بیشترین و کمترین سهم نسبی ذخائر برگ در عملکرد دانه مربوط به اعمال تنش در مراحل گلدهی و ساقه رفتن بود. بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش شدت تنش سهم نسبی ذخائر ساقه و برگ در عملکرد دانه افزایش می یابد بطوریکه در هر دو مورد، بیشترین سهم نسبی ساقه و برگ در عملکرد دانه مربوط به رژیم رطوبتی آبیاری در ۲۵ % ظرفیت زراعی و کمترین آن مربوط به آبیاری در ظرفیت زراعی بود.