سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال قنادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا صفاهیه – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
احمد زند مقدم – استاد دانشگاه جندی شاپور اهواز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

لویی( Typha latifolia ماکروفیتی آبزی است که در مناطق تالابی ، باتلاقی و حاشیه رودخانه یافت می شود. این پژوهشبه منظور بررسی تجمع فلزات سنگین سرب ، روی ، نیکل و کادمیوم در گیاه لویی و در رسوبات رودخانه اروند و بهمنشیر انجام گرفت . اندازگیری فلزات مذکور در زمستان ۸۸ و در سه بخش رسوب ، ریزوم و برگ در شش ایستگاه مطالعاتی صورت گرفت . میانگین غلظت فلزات سنگین در ایستگاههای مختلف در ریزوم ، برگ و رسوب به ترتیب روی۱۱/۱۳ ، ۸/۱۱ و ۸/۵ کادمیم ۰/۲۳ ، ۰/۱۳ و ۰/۱۵ نیکل ۰/۷۹ ، ۰/۶۲ و ۲/۰۷ سرب ۵/۳۱ ، ۱/۴۲ و ۵/۷۱ میکروگرم بر گرم اندازگیری شد. میانگین غلظت فلزات در رسوبات منطقه از استاندارد های محیط زیست کانادا و کیفیت رسوب امریکا پائین تر بوده است . همچنین از میان فلزات سنگین مذکور، میانگین غلظت فلزات روی و کادمیوم در قسمت ریزوم بالاتر از برگ و رسوب بوده است .در این پژوهش از شاخصTF برای تعیین نرخ تجمع بیولوژیکی فلزات در لویی استفاده شد که نتایج نشان داد این پژوهش از مدل TF=Ni>Cd>Zn>Pb پیروی می کند . بر اساس نتایج بدست آمده بنظر می رسد که ریزوم لویی می تواند به عنوان شاخص آلودگی کادمیوم و روی در خاک و رسوبات منطقه محسوب شود