سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صابر حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طب
زینب قلی نژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان،دانشکده کشاورزی و مناب
عباس بزرگ نیا – استادیار بهداشت و بیماریهای آبزیان،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دا

چکیده:

تحقیق حاضر در بهار ۱۳۹۱ به منظور تعیین غلطت فلزات سنگین Zn,Cu در بافت عضله ماهی خیاطه Alburnoides bipunctatus در رودخانه سیاهرود واقع در شهرستان قائم شهر در استان مازندران انجام گرفت اهداف مورد نظر مقایسه مقادیر حاصله با حد مجاز استاندارد های جهانی و همچنین بررسی تاثیر ۴ عامل طول استاندارد وزن سن و جنسیت بر میزان تجمع این فلزات در بافت عضله ماهیان مورد مطالعه بوده است بافت عضله ۵۰ نمونه صید شده به صورت تصادفی پس از انجام زیست سنجی تفکیک گردید جهت استخراج فلزات از بافت ماهیان مورد مطالعه از روش هضم بسته و با استفاده از مخلوط اسید استفاده شد و تعیین غلظت بوسیله دستگاه اسکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای FAAS صورت پذیرفت میانگین نتایج حاصل مقادیر ۰/۰۰۴۶ و ۰/۱۴۳۹ بر حسب ppm وزن خشک بترتیب برای غلطت فلزات مس و روی در بافت عضله این ماهیان را نشان داد که با استفاده از ازمون t و با استانداردهای جهانی نظیر سازمان بهداشت جهانی وزارت کشاورزی شیلات و غذا انگلستان و انجمن بهداشت ملی و تحقیقات پزشکی استرالیا مقایسه و پایین بودن غلظت این عناصر نتیجه گیری شد نتایج حاصل از ازمونها ی ضریب همبستگی پیرامون حاکی از وجود رابطه خطی مثبت بین میزان تجمع فلز مس و سن ماهی وجود دارد در حالیکه بین میزان تجمع فلز روی با عوامل طول استاندارد وزن و سن رابطه معنی داری وجود داری وجود نداشت نتایج همچنین نشان دهنده عدم تاثیر جنسیت بر میزان تجمع فلزات روی و مس بود