سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه یاری – کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری تربیت مدرس تهران
محمدجواد مهدوی نژاد – استادیار دانشکده هنر و معماری تربیت مدرس تهران
هادی رضایی راد – کارشناس ارشد شهرسازی، دانشکده هنر و معماری تربیت مدرس تهران
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

تکنولوژی به شکلهای گوناگونی در آثار معماری تجلی یافته است. این تجلی در معماری معاصر ایران به میزان مختلفی پیشرفت داشته و متجلی شده است. پرسش پژوهش آن است که تکنولوژی بیشتر در سازه نمود یافته یا در نمای معماری ساختمانهای معاصرایران، به خصوص در شهر تهران متجلی شده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ۵۰ نمونه از آثار شاخص معماری ایران به تصادفبرگزیده شده و با کمک روشهای پیمایشی به آزمون گذاشته شده است. نتایج پژوهش نشاندهنده آن است که به کارگیری تکنولوژی در نمای ساختمانها بیشتر از سازههای ساختمانها بوده و بیش از ۷۰ % سازهها از نوع متعارف میباشند.