سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
فرشته ابراهمیان بلقیس آبادی –
معصوم ابراهیمیان بلقیس آبادی –
علی احمدزاده شاعرلر –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تعیین تاثیر تنش رطوبتی برروی صفات زراعی و مورفولوژیک ده هیبرید دردو آزمایش جداگانه درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار یکی درشرایط بدون کمبود آب و دیگری تنش کمبود آب درمرحله پرشدن دانه درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی مغان اجرا گردید به منظور تعیین روابط ژنتیکی هیبریدهای مورد مطالعه تجزیه کلاستر انجام و هیبریدهای موردبررسی به سه گروه تقسیم شدند که موید وجود تفاوت بین هیبریدهاست با توجه به نتایج تجزیه کلاستر مشخص گردید ازلحاظ عملکرد دانه درشرایط بدون تنش کمبود آب هیبریدهای شماره ۳و۴و۱ درشرایط تنش کبمود آب هیبریدهای سینگل کراس ۹و۱۰ درگروه برتر قرارگرفتند.