سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین مرشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن –اکتشاف، دانشکده فنی دانشگاه تهر

چکیده:

ایجاد مدل سه بعدی بدنه کانسار، یا یک سطح توپوگرافی، از چند صفحه خطوط تراز پستی و بلندی زمین که بر روی تعداد معینی از مقاطع متقاطع مشخصشده است و یابه طور کلی تر هر سطوح مقاطعی که ساختمان های مجهول را قطع می کند. خطوط تراز سطحی روی مقاطع به صورت ساده، بسته، مقعر یا محدب، چند ضلعی برای بدنه کانساری برای سطوح توپوگرافی فرض شده است. ایجاد یک توالی، تخمینهای جزئی را کاهش داده که هریک از دو سطح هم تراز را روی دو سطح مجاور به هم وصل می کند. در این روش توضیح داده شده از کاشی کاری های مثلثی استفاده شده که بدنه کانسار و سطوح توپوگرافی را می سازد و با نظریه گرافها مطابقت دارد. تولید خودکار شکل بدنه کانسار به وسیله انتقال و تصویر حجم ارائه شده است و با راه حل بهینه که به وسیله تکنیکی انتقال و تصویر سطح محاسبه شده، مقایسه میشود. این الگوریتم برای ایجاد سطح بهینه بین دو خطوط تراز اختیاری است.