سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا رضایی – اعضای هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
قاسم حسنی – اعضای هیئت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

مکان یابی مناطق مستعد تولید سیب برخوردار از ویژگی های طبیعی نظیر درجه بالای حاصلخیزی خاک، ارتفاع زیاد از سطح دریا، اقلیم خشک و آفتابی، تراکم پایین آفات و بیماریها و حداکثر کیفیت میوه بدون نیاز به استفاده از مواد شیمیایی اهمیت زیادی در تولید سیب ارگانیک دارد. حوزه های سیب کاری ارومیه در دامنه وسیعی از اراضی واقع در دشت ها، کوهپایه ها، ارتفاعات و اقلیم ها واقع شد هاند و کیفیت و کمیت میوه سیب بسته به عوامل اقلیمی از حوز ه ای به حوز ه ای دیگر متفاوت است. در این تحقیق (۱۳۸۸-۱۳۸۷) ، در مجموع ۴۴ نمونه تصادفی میوه از باغات سیب رقم گلدن د لیشز در هر یک از حوزه های ۱۱ گانه سیب کاری (از هر حوزه چهار باغ هم سن و سال) جمع آوری و پس از انتقال به آزمایشگاه خصوصیات کیفی میوه شامل متوسط وزن میوه، میزان سفتی میوه، میزان قند، اسیدیته و باقیمانده نیترات انداز هگیری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس نتایج، ب هاستثنای باقیمانده نیترات و متوسط وزن میوه در مابقی صفات تفاوت معنی داری بین ۱۱ حوزه سیب کاری مشاهده گردید. تجزیه کلاستر حوزه های سیب کاری ارومیه با توجه به متغیرهای کیفی میوه انداز هگیری شده شامل بریکس (قند)، اسیدیته، سفتی و رنگ میوه حوزه های سیب کاری ارومیه را به دو کلاستر تقسیم نمود. در کلاستر کوچکتر سه حوزه سرو ، سیلوانا و مرگور قرار دارند و مابقی حوز هها در کلاستر بزرگ جای گرفتند . در این کلاستر دو حوزه بالانج و نازلو از تشابه زیادی به کلاستر اول برخوردارند. در کل، پنج حوزه شامل سرو ، سیلوانا، مرگور، بالانج و نازلوی علیا بدلیل تولید بهترین کیفیت میوه از تناسب بالایی برای تولید سیب ارگانیک برخوردارند.