سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر صیاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا نیکخواه – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج ایران
منوچهر خدارحمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهزاد سرخی لله لو –

چکیده:

به منظور تعیین پایداری عملکرد لاینهای امیدبخش جو۱۸لاین جو درمناطق کرج اصفهان نیشابور ورامین بیرجند و زرقان به همراه دو شاهد نصرتMB-86-5 درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و دوسال زراعی ۱۳۸۸-۹۰ مورد مطالعه قرارگرفتند اثرمتقابل ژنوتیپ ×محیط درسطح احتمال۵درصد معنی دارگردید بنابراین به منظور تعیین ژنوتیپ های پایدار تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های با استفاده از روشهای پارامتری تیپ یک واریانس محیطی s2i و ضریب محیطی cv و چهارواریانس وضریب تغییرات درون مکانی لین و بینز انجام گردید براساس پارامترهای تیپ یک ژنوتیپ ۲و۱و۱۶ به ترتیب با داشتن کمترین واریانس محیطی s2i و ضریب تغییرات cv و بیشترین عملکرد بعنوان ارقام پایدار شناخته شدند نتایج پارامترهای تیپ چهارنیز نشان داد که لاینهای شماره ۱و۲و۱۶ به ترتیب دارای کمترین ضریب تغییرات درون مکانی و نیز کمترین واریانس بوده و به عنوان ارقام پایدار شناخته شدند.