سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرامرز سیدی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلست
محمد آرمیون – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
عادل جهانگیری – سرارود ، معاونت تحقیقات کشاورزی دیم
رحمت اله کریمی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد

چکیده:

تعداد ۳۵ ژنوتیپ به همراه شاهد محلی دریک طرح لاتیس ساده (۶*۶) در دو تکرار و در پنج منطقه؛ گنبد، سرارود، گچساران، ایلام لرستان در سال های زراعی ۸۷-۸۶ در شرایط دیم مورد بررسی قرار گرفتند. یادداش تبرداری های متداول طی دوره رویش انجام شد. پس از تجزیه آماری داده های حاصل در طرح لاتیس ساده، داده های هر بلوک ناقص در هر تکرار که کارآیی لاتیس بیش از بلوک های کامل تصادفی بود تصحیح و در نهایت تجزیه آماری داد ههای تصحیح شده به روش بلوک های کامل تصادفی انجام گردید. به منظور ارزیابی پایداری از مولفه های اصلی اول و دوم و نمودار بای پلات استفاده شد. جهت تجزیه داده ها از نرم افزار آماری S.A.S استفاده شد. اثر متقابل ژنوتیپ و محیط با استفاده از مدل آثار افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (مدل AMMI) بسیار معنی دار بود. دو مولفه اصلی در مجموع ۸۴ در صد از تغییرات اثر متقابل ژنوتیپ و محیط را توجیه می کردند. بر اساس مدل AMMI، ژنوتیپ های Flip03-87 ،Flip03-83C ،Flip01-50C و Flip03-151C، و همچنین در نظر گرفتن وزن صد دانه به عنوان ژنوتیپ های پایدار محسوب می شوند.