سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – ژئومورفولوژی PHD – استاد یار دانشگاه محقق اردبیلی دارای

چکیده:

حوضه آبخیز اسکو چای با مساحت ۲۷۴/ ۷۴۶ km 2 ، با میانگین بارندگی حدود ۳۰۰ میلیمتر ، تراکم زهکشی ۱/ ۰۴ ، طول آبراهه های ۲۸۵/۸ km و متوسط شیب ۸ ، %۷ در جنوب تبریز واقع شده است . فرسایش خطی روان آبها ( بصورت شیاری و خندقی ) در این حوضه تحت عوامل موثر مانند تکتونیک فعال،دخالت بیش از حد انسانها ،بارشهای نامنظم بویژه در فصول گرم و … در تشدید فرسایش و اتلاف خاکهای حاصلیخیز حوضه بسیار مشهود است . نتایج تحقیق نشانگر وجود رابطه همبستگی مثبت و معنی دار بین افزایش طول و عمق خندقها نیز رابطه معکوس بین افزایش شیب و طول خندق ها است . فرمولهای مختلف اقلیمی بررسی استعداد حوضه به فرسایش خندقی ( مانند HTK,WS و ..) نشانگر مستعد بودن آن برای فرسایش خندقی می باشند . متوسط فرسایش خاک حوضه ۲۱۶ ton/ha/year ، ۰۰۵ می باشد و مجموع کل فرسایش خاک حوضه ۶۱۷۳۴۲۲۹ ton/ha/y بر آورد شد که حاکی از اتلاف شدید خاکهای کشاورزی حوضه است . لذا شیوه های آبخیزداری متناسب با ویژگیهای حوضه ارائه گردید