سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الیاس لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعیده زره داران – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن در ۶ هفتگی و درصد لاشه، عضله سینه و ران، رکوردهای نتاج ۸۹ پدر و ۱۶۱ مادر موردبررسی قرار گرفت. صفات موردنظر با استفاده از مدل دام تک و دو صفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واریانسهای ژنتیکی و فنوتیپی با روش حداکثر درستنمایی محدود شده ۱ REML برآورد شدند. وراثتپذیری نتاج برای صفات وزن بدن در ۶ هفتگی، درصد لاشه، عضله سینه و ران به ترتیب ( ۰۸ / ۰±) ۶۲ / ۰، ( ۰۵ / ۰±) ۱۲ / ۰، ( ۰۶ / ۰± ) ۲۰ / ۰، ( ۰۶ / ۰± ) ۱۳ / ۰ برآورد گردید. در این تحقیق همبستگی ژنتیکی بین وزن بدن در ۶ هفتگی با درصد اجزای لاشه مثبت و همبستگی فنوتیپی بین آنها منفی برآورد شد