سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مونا صالحی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام،
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
مختار علی عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
صادق علیجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر برآورد وراثت پذیری و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در مرغان بومی اصفهان بود صفات مورد بررسی شامل وزن بدن در سنین ۱ ، ۸ و ۱۲ هفتگی، سن و وزن بلوغ جنسی، تعداد تخممرغ و میانگین وزن تخم در ۲۸ ، ۳۰ و ۳۲ هفتگی بودند. رکوردهای مربوط به ۵۹۷۰۸ پرنده واقع در مرکز اصلاح نژاد مرغان بومی اصفهان طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ جمع آوری شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و چند صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد گردید. وراثتپذیری صفات وزن بدن در ۱ ، ۸ و ۱۲ هفتگی به ترتیب ۰/۵۶ ، ۰/۳۳ ، ۰/۲۶ و وراثت پذیری سن بلوغ جنسی، وزن بلوغ جنسی، تعداد تخم و میانگین وزن تخم به ترتیب ۰/۳۱ ، ۰/۳۷ ، ۰/۲۴ و ۰/۲۹ تخمین زده شد. بالاترین همبستگی مثبت ژنتیکی و فنوتیپی بین وزن بدن در ۸ و ۱۲ هفتگی به ترتیب ۰/۸۴ و ۰/۶۱ و بالاترین همبستگی منفی ژنتیکی و فنوتیپی بین سن بلوغ جنسی و تعداد تخم مرغ به ترتیب ۰/۸۹ – ۰/۶۳ – تخمین زده شد.