سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مونا صالحی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نژاددام
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مختارعلی عباسی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات دامی کشور
صادق علیجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضربراورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی درمرغان بومی اصفهان بود صفات مورد بررسی شامل وزن بدن درسنین ۱و۸و۱۲ هفتگی سن و وزن بلوغ جنسی تعدادتخم مرغ و میانگین وزن تخم در۲۸و۳۰و۳۲ هفتگی بودند رکوردهای مربوط به ۵۹۷۰۸ پرنده واقع درمرکز اصلاح نژاد مرغان بومی اصفهان طی سالهای ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹ جمع آوری شد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده ازمدل حیوانی یک و چندصفتی توسط نرم افزار ASREML براورد گردید وراثت پذیری صفات وزن بدن در۱و۸و۱۲ هفتگی به ترتیب ۰/۵۶ و۰/۳۳و۰/۲۶ و وراثت پذیری سن بلوغ جنسی وزن بلوغ جنسی تعدادتخم و میانگین وزن تخم به ترتیب ۰/۳۱ و ۰/۳۷ و ۰/۲۴ و ۰/۲۹ تخمین زده شد