سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مصطفایی پور – استادیار دانشگاه یزد
فرزانه شاکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
فرزانه حشمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
مونا میرغنی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

چکیده:

انجام تمام فعالیته ای تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری بویژه اینترنت را تجارت الکترونیک می نامند این فعالیت در سالهای اخیر رشد بسیار چشمگیری درپیشرفت اقتصادی کشورها داشته است و پیش بینی می شود که بیش از این رشد پیدا کند جهت درک اهمیت چنین مطالعاتی یک پرسشنامه جهت بررسی تجزیه و تحلیلی و همبستگی عوامل کلیدی اجرای تجارت الکترونیک در یزد طراحی و مورد آنالیز قرارگرفته شد هدف اصلی از این مطالعه آن است که عوامل موفقیت و موانع تجارت الکترونیک شناسایی شوند دراین تحقیق سطح دانش و استفاده مردان و زنان بصورت مجزا از تجارت الکترونیک بررسی شده و سپس راه حلهایی برای آن و بهبود عملکرد و رشد اقتصادی کشورمان پیشنهاد شدها ست نتایج نشان میدهند که بطور کلی اعتماد مردم نسبت به تجارت الکترونیک ضعیف می باشد و کاربران براین باور هستند که باید سطح آشنایی جامعه نسبت به این موضوع افزایش یابد مطالعه حاضر همچنین نشان دادکه اج رای تجارت الکترونیک نیاز به اعتماد به تامین کنندگان فروشندگان و افزایش کیفیت و سرعت اینترنت دارد