سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانگیر باقری – استاددانشگاه جندیشاپور
محسن اسمعیل زاده – دانشگاه شهرکرد
علی رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین شکوری – کارشناس BSc

چکیده:

اندازه گیری به مثابه جمع آوری اطلاعات ازدنیای فیزیکی میب اشد تغییر موقعیت یکی ازکمیت های بسیارمهم ورایج اندازه گیری به شمار میرود برخی ازکاربردهای اندازه گیری جابجایی را میتوان درسیستم های کنترل سروو سیستمهای تولید اتوماتیک خط تولید با کمک روبات ها حرکت هد روی کامپیوتر و …جستجو نمود این مقاله به تجزیه و تحلیل و معرفی یک ترانسدیوسرLVDT جدیدبا حساسیت بالا درخصوص اندازهگیری دقیق جابجای ها و موقعیت های خطی م یپردازد سیستم حسگرمعرفی شده دارای مزایای عدیده و مطلوبتری نسبت به LVDT های رایج می باشد که به مرتب سازی و ارتقای ساختارواجزای آن و… ازقابلیت اندازه گیری درحدود میکرو با حساسیت بالاتر می باشد سیستم ارایه شده ازنوع حلقه بسته و نامتقارن است دراین مقاله مقوله هایی نظیر کاهش شکاف هوایی بین مسیرهای شارایجادیک حالت حلقه بسته با تقلیل افت فشار نسبت دور تاثیر خازنی فرکانس تحریک تاثیرات سایرعناصر ذیربط و .. برای نیل به حساسیت بالاتر که دراین پژوهش حساسیت سیستم ارایه شده بدون تقویت سازی حدود mV/(V-mm)2400 است نیز مورد تدقیق و آنالیز قرارمیگیرند