سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نسرین نیک اندیش – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگ ل
علی دارچینی – ، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی در برنامه ریزی مح
سیدفرزاد حسینی زاده آرانی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی ، اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

حوضه آبریز مرق در یکی از زیر حوضه های آبخیز چمرود در یک منطقه کوهستانی در غرب شهرستان واقع شده است.حوضه چمرود وسیع ترین حوضه آبخیز کاشان به حساب می آید که مساحت آن در حدود ۰۱۱۱ کیلومتر مربع است . آبراهه اصلی اینزیر حوضه بنام رودخانه ییلاق مرق از ارتفاعات واقع در غرب روستاسرچشمه گرفته و پس از عبور از روستاهای مرق و سادیان به رودخانه یا مسیل چمرود می پیوندند.مساحت این زیر حوضه ۰۵۱ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی آن در حدود ۰۰۱ میلیمتر در سال و حجم جریان رودخانه مرق ۰ میلیون متر مکعب در سال تخمین زده می شود . در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیلهیدرواقلیم حوضه آبریز مرق کاشان با استفاده از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی ، ابتدا بر روی نقشه های ۰۰۵۱۱۱۱ موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه مشخص و پس از رقومی کردن ، نقشه توپوگرافی ،رودخانه و نقشه های هیدرولوژی تهیه و اقلیم حوضه بررسی شده است. نتایج نشان می دهد شماره رده رودخانه در نقطه تمرکز نشان دهنده درجه تکامل شبکه آبراهه در حوضهبالادست آن نقطه است.که در حوضه مذکور رده رودخانه اصلی در خروجی ۰به دست آمده است. در حوضه آبریزمرق انشعابات رودخانه به صورت درختی می باشد. که برای مشخص کردن تاثیر انشعابات شبکه رودخانه بر هیدروگراف سیل ، می توان ازفرمول نسبت انشعابات استفاده کرد