سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسینعلی عزیریها – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
احمدرضا باغستانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
وحید انور کیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
سید شهاب موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

این پژوهش در نظر دارد رابطه هوش هیجانی با بروز رفتار کارآفرینانه را در بین کارکنان وزارت نیرو مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان وزارت نیرو در شهر تهران می باشد که از بین آنها ۱۴۳ نفر که بطور تصادفی انتخاب شده و مورد تجربه و تحلیل قرار گرفت و از آنها خواسته شد که به ۲ پرسشنامه هوش هیجانی و رفتار کارآفرینانه پاسخ دهند. روایی این پرسشنامه ها با توزیع اولیه بین ۱۵ نفر با آلفای کرنباخ ۰/۸۹ و ۰/۸۷ مورد تایید قرار گرفت. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از آزمون اسپیرمن و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. در نهایت میان هوش هیجان و بروز رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری با ضریب همبستگی ۰/۲۰۳=r وجود دارد. از میان ابعاد هوش هیجانی تنها بعد خود آگاهی با بروز رفتار کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری با ضریب همبستگی ۰/۳۵۴=r دارد.