سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ظهیر جعفرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلیل اجلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

این بررسی به منظور تجزیه و تحلیل همبستگی های بین عملکرد غده و صفات وابسته به آن در چهار رقم سیب زمینی (آگریا،مارفونا، ساوالان و کایزر) با استفاده از طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل انجام شد. رابطه بین عملکرد غده کل با عملکرد غده بذری، متوسط اندازه غده، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده کل و بذری در بوته، تعداد روز تا استولون دهی و گل دهی و درصد ماده خشک مثبت و معنی دار بود. از لحاظ عملکرد غده و اجزای آن با وارد شدن صفات تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده بذری و تعداد ساقه اصلی در بوته به مدل رگرسیون میزان ضریب تبیین مدل بین ۹۶-۹۹ درصد بود و بهترین مدل برازش گردید. نتایج تجزیه علیت نشان داد که صفات عملکرد غده بذری و تعداد غده در بوته اثرات مستقیم و مثبت بر عملکرد غده دارند.