سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین اکبری – شرکت مهندسی سپاسد
حمیدرضا علیزاده – شرکت هندسه پارس

چکیده:

ابرازهای نصب شده در بدنه سد به منظور کنترل عملیات اجرایی و همچنین بررسی رفتار سد در دروه بهر هبرداری و کنترل تغییرات تراز آب پشت بدنه سد بر میزان نشت و تغییر شک لها بکار گرفته م یشوند. از جمله مواردی که توسط ابزارها م یبایست کنترل شوند م یتوان به فشار آب حفر های و تنش کل در جهات مختلف به منظور کنترل تغییرات فشار منفذی وRumax انواع تغییر شک لهای داخلی خصوصا تغییر شک لهای افقی و نشس تهای داخلی به منظور کنترل نشست بدنه و پی سد و پدیده قوس زده گی و پایداری سد و… اشاره کرد. کنترل عملیات اجرایی بر اساس معیارها طراحی و محدودی تهای فنی اعمال شده توسط طراح که توسط ابزارهای رفتارسنجی انداز هگیری م یشوند کنترل گردد. اما زمانیکه در زمان عملیات اجرایی سد به دلیل مشکلات پیش بینی نشده تغییراتی در روند خاکریزی پیش م یآید و این تغییرات منطبق بر فرضیات طراحی نیست، کنترل عملیات اجرایی باید بر اساس مقایسه نتایج ابزارها با آنچه م یبایست اتفاق بیفتد و همچنین مقایسه نتایج ابزارهای مجاور نیز انجام گیرد. از جمله این موارد م یتوان به همتراز نبودن خاکریزی در امتداد محور طولی سد و . . . اشاره کرد که این وضعیت م یتواند رفتار بدنه سد را تحت تأثیر قرار داده و نشست نامتقارن را ایجاد نماید که ناشی از تغییرات تن شها در امتداد محور سد است. در این مقاله بر اساس نتایج قرائت ابزارهای نصب شده در یک خوشه و نتایج ابزارها یهای مجاور و در نظر داشتن مرزهایی برای کنترل رفتار محیط بدنه سد بر اساس رفتار مورد انتظار، روند عملیات اجرایی و رفتار محیط خاکریزی شده در چند ایستگاه رفتارسنجی از بدنه سد گتوند مورد بررسی قرار گرفته است.