سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم سالارجزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
ارش ادیب – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهوا
امیر سالاری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چم
خسرو نجف پور – کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان

چکیده:

تخمین روند تغییرات اقلیمی در سطح حوضه جهت تعیین استراتژی های سازگار در حال توسعه مرتبط با طراحی، توسعه و مدیریت منابع آب لازم و ضروری است. در مطالعه حاضر، روند سری زمانی داده های دمای ماکزیمم سالیانهTmax دمای مینیمم سالیانهTmin میانگین دمای سالانهTmean تغییرات میانگین دمای سالانه نسبت به میانگین بلند مدت دوره آماری TAnamoly و دامنه تغیرات دمای سالیانه Trange در سطح حوضه مورد آزمون قرار گرفت. در این بررسی اطلاعات ایستگاه های موجود در محدوده حوضه آبریز کارون و دز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از انجام آزمون ناپارامتری من-کندال بر روی سری های زمانی داده ها معین شد که ۱۳ درصد از داده ها دارای روند منفی معنی دار و ۲۴ درصد داده ها دارای روند مثبت معنی دار می باشند. همچنین مشخص شد که جهت و معنی داری روند در داده ها وابستگی مکانی ندارد