سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان احمدیان فر – دانشجوی دکتری عمران آب
محمدسعید عامریون – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
امیر سالاری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی

چکیده:

به تخمین روند تغییرات اقلیمی در سطح حوضه جهت تعیین استراتژی های سازگار در حال توسعه مرتبط با طراحی ، توسعه و مدیریت منابع آب لازم و ضروری است در مطالعه حاضر روند سری زمانی داده های دمای ماکزیمم سالیانه Tmax و دمای مینیمم سالیانه Tmin میانگین دمای سالانه Tmean تغییرات میانگین دمای سالانه نسبت به میانگین بلندمدت دوره اماری T anamoly و دامنه تغییرات دمای سالیانه Trange در سطح حوضه مورد ازمون قرارگرفت دراین بررسی اطلاعات ایستگاههای موجوددر محدوده حوضه ابریز کارون ودز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت پس از انجام ازمون ناپارامتری من – کندال برروی سری های زمانی داده ها معین شد که ۱۲ درصد از داده ها دارای روند منفی معنی دار و ۲۴ درصد داده ها دارای روند مثبت معنی دار می باشند همچنین مشخص شد که جهت و معنی داری روند در داده ها وابستگی مکانی ندارد.