سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منا اسفندیاری – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بررسی درجه حرارت زمین نشان می دهد که متوسط درجه حرارت کره زمین از سال ۱۸۶۰حدود ۰٫۶ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. پدیده گرم شدن زمین الگوی بارش جهانی را تغییر خواهد داد، اما چگونگی این تغییرات به روشنی مشخص نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی وضعیت و تحلیل روند بارش های فصلی و سالانه استان همدان در طی سالهای اخیر است. جهت انجام این تحقیق اقدام به بررسی داده های بارندگی ۲۳ ایستگاه سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی از بدو تاسیس تا سال ۲۰۰۵ شد. جهت بررسی روند و معنی داری آن در سری زمانی بارش از آزمون ناپارامتری من کندال استفاده شد. نتایج نشان داد در فصل بهار، تابستان و -زمستان روندهای مشاهده شده همگی از نوع کاهشی هستند. در فصل پائیز در هیچ یک از ایستگاههای مورد بررسی روند معنی داری دیده نشده است و فقط با بی نظمی های بارشی مواجه هستیم. در بررسی سالانه نیز، در قسمت های شمال شرق و شمال غرب، روند افزایشی بارش و در بخش مرکزی (از شرق تا غرب) روند کاهشی بارش را شاهد هستیم.