سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم عزتی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشکده علوم دانشگاه گلستان
مریم آق اتابای – استادیار دانشکدهی علوم دانشگاه گلستان
شعبان شتایی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مصطفی رقیمی – دانشیار دانشکدهی علوم دانشگاه گلستان

چکیده:

در این مقاله برای بررسیهای نئوتکتونیکی از شاخصهای مورفومتریکی استفاده گردید. شاخص های مورفومتریک برای تعیین سطح فعالیتهای تکتونیکی مفید هستند. منطقهی مورد مطالعه در کپه داغ مرکزی و قسمت شمالی شرقی شهر بجنورد قرار دارد. در این تحقیق برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی شاخصهای طول- شیب رودخانه SL نسبت عرض کف دره به ارتفاع دره Vf منحنی هیپسومتری و انتگرال هیپسومتری Hi و فاکتور عدم تقارن توپوگرافی T محاسبه گردید. کمترین مقدار شاخص Vf و بیشترین میزان شاخص SL مربوط به قسمت میانی حوضه میباشد، میزان شاخص T حوضهی اصلی ٠٫٢٣ میباشد و جهت کجشدگی آن به سمت جنوب میباشد، وجود چین شمال منطقه باعث کجشدگی رودخانه به سمت جنوب شده است. محاسبه شاخص Hi در حوضهی شیخ نشان میدهد که آن در مرحلهی جوانی قرار دارد. محاسبهی تمام شاخصها نشان میدهند که، قسمت میانی حوضه فعالتر از سایر قسمتهای آن میباشد.