سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فرشاد – دانشجوی دکتری گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، خ
محمدباقر نقیبی سیستانی – استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، خراسان

چکیده:

در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق، انتخاب طرح هاو قوانین مناسب برای بازار انرژی و انواع سرویس های جانبی از دید تصمیم گیران بازار دارای اهمیت ویژه ای به لحاظ فنی واقتصادی می باشد. انتخاب مدل پرداخت به برندگان مناقصه ها نیز یکی از موارد کلیدی در طراحی است که تاثیر مستقیم برکارایی سیستم و راهبرد سیاست گذاری ها دارد. پیش بینی رفتارشرکت کنندگان در مناقصات بازار و شبیه سازی محیط بازار ،در انتخاب مدل و قانون مناسب سودمند و کارا خواهد بود .در این مقاله، روشی مبتنی بر سیستم چند عاملی جهت شبیه سازی مناقصه همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی پیشنهاد شده است، که در آن قیمت دهی هر عامل بر اساس یک الگوریتم یادگیری تقویتی صورت می پذیرد . روش مذکور در خصوص یک سیست نمونه با قانون تسویه یکنوخت اجرا شده و از این طریق تاثیر دو مدل پرداخت مختلف، با لحاظ هزینه فرصت از دست رفته و بدون آن، در رفتار قیمت دهی شرکت کنندگان بازا رها و نتایج بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.