سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر گلیجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
سیدعلی جوزی – عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

یکی از محورهای اصلی استقرار و بکارگیری سیستم های مدیریتی در سازمانهای مختلف رویکرد ارزیابی ریسک است بدین سبب امروزه استقرار سیستم های مدیریتی ادغام شده به شکل سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست باعث گردیده است سازمان ها خود را در برآورده ساختن الزاماتی که به رویکرد پیشگیری از خطا منجر می شود توانمند سازند. این پژوهش با هدف شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارایه راهکارهای عملی و پیشگیرانه در جهت تقلیل یا حذف اثرات زیست محیطی در واحد پلی اتیلن متوسط و سنگین مجتمع پتروشیمی آریاساسول که بزرگترین واحد الفین گازی کشور در منطقه اقتصادی پارس می باشد انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش کیفی تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن بر محیط زیست استفاده شد که این روش مناسب ترین شیوه ممکن در فرایند توسعه تولید در این مجتمع است. لذا برای ارزیابی این جنبه ها عدد اولویت ریسک تعیین گردید و درجه مخاطره پذیری نیز با استفاده از روش توزیع فراوانی محاسبه گردید. پس از انجام محاسبات آماری مشخص شد آن دسته از جنبه های زیست محیطی که عدد اولویت ریسک آنها بالاتر از ۵/۱۹ است دارای سطح ریسک خیلی بالا هستند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ۸/۲۴ درصد جنبه های زیست محیطی در سطح ریسک پایین، ۴۶/۲۱ درصد در سطح ریسک متوسط، ،۱۲/۱۴ درصد از جنبه ها در سطح ریسک بالا و۵۴/۳۹ درصد در سطح ریسک خیلی بالا قرار گرفتند که برای دو مورد اخیر(ریسکهای بالا و خیلی بالا) اقدامات اصلاحی و مدیریت ریسک تعریف شده است