سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا یاسائی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
فرهاد قاسمی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آسب شناسی پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی نشان می دهد که میزان خطا و ابهام در سنجه ها و ارزیابی های انسانی همواره موجب کاهش اعتبار این پژوهش ها می شو د . از این رو ، برای رفع این آسیب و عدم اطمینان و ابهام در ارزیابی های انسانی ، روش ترسیم نقشه فازی به عنوان رویکردی نوین در تجزیه و تحلیل عوام ل معرفی و استفاده می گردد . در این پژوهش ابتدا عناصر تحقیق و توسعه فناوری نانو در ایران با مطالعه کتابخانه ای شناسایی و سپس با توزیع پرسشنامه و انجام مصاحبه در جامعه مورد نظر شا م ل مدیران و کارشناسان صنعت در حوزه فناوری نانو و اساتید دانشگاهی این حوزه ، شاخص های نهایی شامل ۲۷ عنصر تحقیق و توسعه فناوری نانو در ایران در هفت بعد مجزا شناسایی و تقسیم بندی ش د . سپس با استفاده از رویکرد ترسیم نقشه فازی عوامل بحرانیموفقیت و شکست این عناصر معرفی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مهمترین عامل بحرانی موفقیت ایجاد آگاهی عمومی در حوزه فناوری نانو و مهمترین عوامل بحرانیشکست ایجاد تعامل بین محققان و مهندسان ، پیشنهاد راهبردهای تحقیق و توسعه برای دولت ، و ارتباط بین صنعت و دانشگاه است