سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یوسفی – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود حسینی – استادان دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی –

چکیده:

درمحاسبه پروفیل سطح آب درکانالها برخی از پارامترهای فیزیکی به صورت دقیق قابل اندازه گیری نمی باشند و دارای عدم قطعیت هستند با استفاده ازتجزیه و تحلیل عدم قطعیت می توان عدم قطعیت درخروجی مدل را که ناشی از عدم قطعیت درپارامترهای ورودی میب اشد محاسبه کرد دراین تحقیق تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبه پروفیل سطح اب درکانالها با درنظر گرفتن ضریب زبری مانینگ به عنوان تنها پارامتر ورودی دارای عدم قطعیت با استفاده ازروش حساب فازی انجام شده و نتایج آن با نتایج حاصل از یک روش ساده تخمین نقطه ای به عنوان یکی از روشهای آماری مقایسه شده است نتایج حاصله از دو روش تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند اما حجم محاسبات انجام شده درروش حساب فازی بسیار کمتر و شیوه محاسباتی آن نیز ساده تر از روش آماری می باشد.