سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یوسفی – دانشجوی دکترای مهندسی هیدرولیک دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود حسینی – استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در معادلات جریان در محیط متخلخل درشتدانه، برخی از پارامترهای فیزیکی بهصورت دقیق قابل اندازهگیری نمیباشند و دارای عدمقطعیت هستند. با استفاده از تجزیه و تحلیل عدمقطعیت میتوان عدمقطعیت در خروجی مدل را که ناشی از عدمقطعیت در پارامترهای ورودی میباشد،محاسبه کرد. در این تحقیق در بررسی معادلات جریان در محیط متخلخل درشتدانه، از روش آماری تخمین مرتبه اول برای تجزیه و تحلیل عدم-قطعیت معادلات Stephenson ، Wilkins و Adel و همچنین، از روش ترکیبی که یک روش احتمالاتی فازی میباشد، برای معادلات Stephenson و Wilkins استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که عدمقطعیت معادلات Stephenson و Wilkins با استفاده از روش ترکیبی، که ماهیت واقعی پارامترها را بهتر شناسایی میکند، بیشتر از عدمقطعیت حاصل از روش آماری تخمین مرتبه اول میباشد. از مقایسهی نتایج سه معادله مذکور نیز مشخص میشود که معادله Adel کمترین عدمقطعیت را دارا میباشد.