سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سیده ندا حبیب زاده – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف ازتجزیه و ت حلیل شغل مشخص کردن آن ویژگیهایی استکه وجود آنها منجر به عملکرد مطلوب کارکنان درشغلشان می شود تعیین این ویژگیها کمک شایانی به مدیریت جهت انتخاب نیروها با عملکردمناسب خواهد بود پایه واساس سازمان وظایفی استکه به وسیله اعضای آن انجام میگیرد این وظایف باید متناسب با یکدیگر و دارای هماهنگی درجهت رسیدن به اهداف سازمان باشد بنابراین تجزیه و تحلیل و شناخت مشاغل درسازمان بخش مهمی از وظایف مدیریت منابع انسانی محسوب می شود و این درحالی استکه دراکثر سازمانهای ایرانی مدیریت منابع انسانی به طور اعم و به تبع آن تجزیه و تحلیل شغل به طور اخص از جایگاه ویژه ای برخوردارنیستند و همچنین دراکثر سازمان های ایرانی به بحث تجزیه و تحلیل شغل فقط درمورد دستیابی به یک نظام طبقه بندی مشاغل آن هم عمدتا جهت برآوردن خواست ها و الزامات قانون بسنده می شود.