سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم کلانتری – گروه زمین شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
محمدنبی گرگیج – دانشگاه سیستان و بلوچستان
ایمان افشاربمی –

چکیده:

برش ماخونیک واحد کربناته ای با سن ائوسن می باشد که در حوضه ی رسوبی شرق ایران به صورت محلیی، در منقهیه سربیشیه نهشته شده است. به منظور شناسایی رخساره های برش ماخونیک، ۱۴۱ نمونه با در نظر گرفتن تغیییرات رخسیاره ای و خصوصییات سنگ شناسی برداشت و مورد مقالعه قرار گرفت که منجر به شناسایی ۱۱ رخساره میکروسکوپی وابسته بیه ۴ کمربنید رخسیاره ایپهنه ی جزرومدی، تالاب، پشته های زیر دریایی و دریای بیاز گردیید . نتیای حاصیله حیاکی از نهشیته شیدن تیوالی کربناتیه بیرش ماخونیک در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ با شیب زیاد می باشد