سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم سالاری جزی – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
علی محمد آخوند علی – دانشیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شه
مهرداد تقیان – دانشجوی دکتری هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی مشخصات توزیع مکانی و زمانی تبخیر در حوضه آبریز کارون و دز می باشد. معیار انتخاب این ایستگاه ها دسترسی به داده ها و نیز طول مناسب دوره آماری(بین ۲۵ تا ۳۵ سال) می باشد. تغییرات سالانه، فصلی و مکانی (جغرافیایی) مورد مطالعه واقع شد. از نتایج انجام آزمون روند آنست که در ۷۰%موارد سری های سالانه و فصلی مورد مطالعه دارای روند منفی و در ۳۰% باقی مانده دارای روند مثبت بوده اند. همچنین در حدود نیمی از موارد روندهای مشاهده شده از نظر آماری معنی دار بوده اند. به طور معمول روند مثبت در قسمت های میانی و روند منفی در دیگر قسمت ها مشاهده شده است.