سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی صدقی – استان فارس، صفاشهر، بلوار وحدت، دانشگاه پیام نور
نوذر سامانی – استان فارس، شیراز، چهارراه ادبیات، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش

چکیده:

در محل برخورد دو مرز هیدروژئولوژیکی آبخوانهای گوه ای شکل می گیرد. حلهای تحلیلی مختلفی برای جریان به چاه در آبخوانهای گوه ای ارائه شده است. حاصل این حلهای تحلیلی تایپ کروهایی است که افت بدون بعد را بصورت تابعی از زمان بدون بعد نشان می دهد. از این تایپ کروها می توان برای تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان و تجزیه و تحلیل رفتار هیدرولیکی آبخوان استفاده کرد. جهت افزایش حساسیت تایپ کروها به تغییرات پارامترهای هیدرولیکی آبخوان تایپ کروهای مشتق افت بدون بعد زمان بدون بعد تهیه شده است. با استفاده از این کروها می توان رفتار هیدرولیکی آبخوان را بهتر تحلیل کرد، پارامترهای هیدرولیکی آبخوان را راحت تر تخمین زد و دوره زمانی را تعیین کرد که منحنی افت بدون بعد زمان بدون بعد آبخوان گوه ای رفتاری شبیه به منحنی تایس دارد.