سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابراهیم انواری – استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران
امینه ربیعی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علی بین بدهی دولت و رشد اقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سال۱۹۹۶-۲۰۱۱ می باشد. برای این منظور از روش گشتاور تعمیم یافته در چارچوب رهیافت دادههای تابلویی پویا در این گروه کشورهااستفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر وجود رابطه علی دو طرفه بین بدهی دولت و رشد اقتصادی بوده است. بنابراینمی توان بیان کرد که افزایش رشد اقتصادی در این گروه کشورها علاوه بر تاثیر پذیری از عوامل تولید، نیروی کار، موجودی سرمایه وسیاست پولی از بدهی نیز متأثر بوده و افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه وابسته به بدهی دولت نیز می باشد. از این روهرگونه سیاستی که در این کشورها منجر به افزایش سطح بدهی دولت شود اثرات منفی بر سطح تولید و رشد اقتصادی داشته دارد.