سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله نعامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهنام قربانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور کرج، دانشجوی کارشناسی
زکیه عبدالعظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی پیام نور کرج، دانشجوی کارشناسی

چکیده:

در این پژوهش سعی در این است که چگونگی ایجاد یک جایگاه مناسب در اذهان مدیران بخش خصوصی نسبت به آموزش الکترونیکی بررسی شده و راهکارهای مناسب آن پیشنهاد گردد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر خط مشی های مختلف موضع یابی که عبارتند از: ۱- خط مشی موضع یابی مزیت، ۲- خط مشی موضع یابی استفاده /کاربری، ۳- خط مشی موضع یابی مصرف کننده، ۴- خط مشی موضع یابی رقابتی، بر آموزش الکترونیکی در بخش خصوصی می باشد. تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران عامل شرکت های خصوصی استان البرز تشکیل می دهند که با توجه به یک نمونه اولیه ۳۰تایی، واریانس به دست آمده از آن و ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۷۶ ، یک نمونه نهایی ۶۲ نفره به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از میانگین گیریو ضریب همبستگی آزمون گردیده است. نهایتا با توجه به بررسی های انجام شده م یتوان نتیجه گرفت که خط مشی موضع یابی رقابتی با ضریب همبستگی بالا بیشترین تاثیر را بر استفاده از آزمون الکترونیکی می گذارد و بعد از آن به ترتیب خط مشی های موضع یابی مصرف کننده، خط مشی موضع یابی استفاده/ کاربردی و خط مشی موضع یابی مزیت قرار می گیرند.