سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوسف صبحانی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی دانشگاه پیام

چکیده:

خشکسالی از تاثیرگذارترین پدیده ها بر کلیه جنبه های مختلف زندگی انسانهاست که با درجات متفاوت میتواند اثرات زیانباری برتمامی بخشهای جامعه داشته باشد. در این مقاله ابتدا ویژگی های منحصر بهفرد خشکسالی در مقایسه با سایر بلایای طبیعی ذکر شده ودر ادامه اقلیم و بارش ایستگاه بوشهر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تحلیل خشکسالی در ایستگاه بوشهر از شاخص های میانگین متحرک، آزمون دنباله و شاخص بارش استاندارد شدهSPI) استفاده شد. نتایج میانگین متحرک ۳ و ۵ ساله نشان دهنده ادامه خشکسالی ها بود. با استفاده از شاخص SPI شدیدترین خشکسالیها در مقیاس های زمانی ۱ ۶ ۱۲و ۲۴ ماهه استخراج گردید، در ، مقیاس یک ماهه، شدیدترین خشکسالیها در ماه دی سالهای ۱۳۴۹ و ۱۳۷۳ وماه بهمن سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۷۳ اتفاق افتاده است، در مقیاس ۶ ماهه نیز شدیدترین خشکسالی با تداوم ۴ ماهه از دی سال ۱۳۴۹ تا فروردین ۱۳۵۲ روی داده است. در مقیاس ۱۲ ماهه خشکسالی های با تداوم ۱۰ ماهه و در مقیاس ۲۴ ماهه با تداوم ۱۱ ماهه روی داده است و در پایان جهت کاهش خسارات ناشی از خشکسالی پیشنهاداتی ارائه شده است.