سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حمزه ای – دانشگاه تهران
علی کنعانیان – دانشگاه تهران
فاطمه سرجوقیان – دانشگاه کردستان
جمشید احمدیان – دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

در جنوب شرق اردستان واحدهای آتش فشانی متنوعی شامل آندزیت، آندزیت بازالتی، داسیت و توف های اسیدی به سن ائوسن برونزد دارند. این سنگها غالباً بافت پورفیری، گلومروپورفیری، میکرولیتی و پوئیکلیتیک دارند و حاوی پلاژیوکلازهایی با بافتغربالی و زونینگ می باشند. جهت بررسی شرایط تبلور ماگما، اندازه بلورهای پلاژیوکلاز در سنگهای آندزیت و داسیت به روش CSD توزیع اندازه بلورها( مورد بررسی قرار گرفتهاند. بر اساس این تکنیک سهم حجمی کانی پلاژیوکلاز در نمونه ها از ۲۴/۴-۱۰/۸متغیر بوده و زمان رشد بلورهای پلاژیوکلاز بین ۳۱ تا ۱۱۱ سال محاسبه شده است. وجود شکستگی و انحناء به سمت پایین در نمودارهای نیمه لگاریتمی که بر اساس تغییرات چگالی تجمعی بلورهای پلاژیوکلاز در برابر اندازه آن ها ترسیم میشود، در کنار شواهد پتروگرافی مانند بافت گلومروپورفیری، پوئیکلیتیک، غربالی و زونینگ در پلاژیوکلازها نشان میدهد که علاوه بر فرایند تفریق بلوری اختلاط ماگمایی نیز در تشکیل سنگهای منطقه موثر بوده است.