سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش رزم خواه – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ته
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ته
الهه مقدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت

چکیده:

تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی در طراحی و ساخت این سدها نقش بسیار مهمی دارد. کنترل تنش های- حرارتی در زمان ساخت سد باعث افزایش بهر هوری این نوع سدها به هنگام آبگیری و زمان بروز بارهای لرز های از جمله زلزله م یشود. ارائهروش برای پی شبینی تن شها و کن شهای حرارتی این نوع سدها همواره مورد توجه محققین و طراحان بوده است. برای انجام تحقیق از برنامهABAQUS که بر مبنای المان محدود عمل م یکند، استفاده شده است. برای اعتبارسنجی آنالیز حرارتی- مکانیکی، شبی هسازی حرارتی سد کینتا مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج عددی با نتایج ترموکوپ لهای جاگذاری شده درسد مقایسه شده است. نتایج اعتبارسنجی نشان م یدهد که تطابق مناسبی میان اطلاعات عددی و آزمایشگاهی موجود است P_Value برابر ۰,۹۷۶ ). در این میان نتایج آماری اختلاف معن یداری را بین دو نمونه نشان نم یدهد. برای ایجاد رابطه غیرخطی در بین نتایج عددی، روش شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته است. برای این عمل با بررسی مد لهای مختلف با تعداد نرو نهای میانی متفاوت و با توجه به شاخ صهای ارزیابی مدل مناس بترین تعداد لای هها، ساختار بهینه مدل از نظر تعداد نرو نهای میانی و مشخصات شبکه و توابع فعالیت آن انتخاب شده است. با بررسی نتایج شبکه عصبی با نتایج آزمایشگاهیتطابق بسیار مناسبی ما بین مدل غیرخطی شبکه عصبی و نتایج مشاهده م یشود.