سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سوفیا بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
پیوند پاپن – کارشناسارشد خاکشناسی ، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

تفسیر تغییرات مکانی خصوصیت هدایت هیدرولیکی خاک یکی از فاکتورهای مهم جهت برنامهریزی دقیق انتقال آب و پروژههای زهکشی میباشد. این تحقیق با هف تجزیه وتحلیل توزیع مکانی هدایت هیدرولیکی خاک در منطقه شاوور(واقع در استان خوزستان) صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد ۳۳۳ نمونه خاک بر روی شبکه منظم با فواصل۱×۱کیلومتری نمونهبرداری شده است. جهت اندازه گیری مقدار هدایت هیدرولیکی در مواردی که سطح ایستابی کمتر از سه متری سطح زمین بود از روش چاهک و در غیر این صورت از روش نفوذسنج گلف استفاده گردیده است. ضریب تغییرات برابر ۸۸,۹ درصد بود. بعد از آنالیزهای زمینآماری و تعیین تغییرنما متغیر جهت تخمین از روش کریجینگ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک دارای وابستگی مکانی متوسطی میباشد. با توجه بهr² های بدست آمده، بهترین مدل، خطی میباشد.