سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوفیا بارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
پیوند پاپن – کارشناسارشد خاکشناسی ، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

نفوذپذیری یکی ازویژگیهای فیزیکی خاک است که در آبیاری، زهکشی و هیدرولوژی، در اندازه گیری میزان رواناب، تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی و محاسبه سرعت پیشروی در سطح خاک به عنوان یک پارامتر ورودی همواره مورد نیاز است. این تحقیق با هف تجزیه وتحلیل توزیع مکانی سرعت نفوذ خاک در منطقه شاوور(در استان خوزستان) صورت گرفته است. در این پژوهش تعداد ۱۰۵ نمونه خاک بر روی شبکه منظم با فواصل۱×۱کیلومتری نمونهبرداری شده است. برای انجام آزمایش از روش استوانه مضاعف و با ۳ تکرار بهره گرفته شده است که از میانگین ۳ تکرار استفاده شد. ضریب تغییرات برابر۱۳/۰۲ درصد بود. بعد از آنالیزهای زمینآماری و تعیین تغییرنما متغیر جهت تخمین از روش کریجینگ استفاده شد. متغیرهدایت هیدرولیکی اشباع خاک دارای وابستگی مکانی متوسطی میباشد. با توجه بهr² های بدستآمده، بهترین مدل، گوسی میباشد.