سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدابراهیم سمیع – هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه جهرم
ساره رحمانیان – هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور مرکز جهرم

چکیده:

مدیریت دانش نظامی است که سبب ایجادنگرش یکپارچه برای تشخیص مدیریت و انتشار سرمایه اطلاعات سازما میشود اصول مدیریت دانششامل توسعه اجرا و نگداری زیرساخت های فنی و سازمانی به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوری های خاص می باشد درسالهای اخیر مدیریت دانش از تاکید برروی صرفا انتقال و مدیریت اطلاعات به فرایندهای ساخت یافته و غیرساخت یافته که از اطلاعات استفاده می کنند به تمرکز برروی مدیریت دانش به منظور بهبود شرایط سازمان و توسعه و رشد آنها تغییر سو داده است معماری مدیریت دانش یکی از زیرمجموعه های معماری اطلاعات سازمان یا به اختصار معماری سازمان است و به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستمهای مدیریت دانش مکان چگونگی کسب و انتقال دانش را مشخص می کند معماری مدیریت دانش طرح کلی زیرساخت فنی مدیریت دانش را دردسترس قرار میدهد تاکنون تحقیقات برروی معماری مدیریت دانش بیشتر از نظر مدیران دانش و یا توسعه دهندگان سیستم ارایه شده است و تحقیقات کمتری از دیدگاه کاربران دانش برروی معماری دانش صورت گرفته است.