سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر عباس شجاعی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
صدیق رئیسی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران
مهدیه جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ته

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل استراتژی رقابتی شورای تعالی قطعه سازان خودرو با اتکا بر رتبه بندی عوامل رقابتی پورتر، با روش همبستگی اجرا شد. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد شرکت های قطعه سازی خودرو به تعداد ۱۲۰۰ نفر و حجم نمونه آماری به کمک جدول تعیین حجم نمونه مورگان با روش تصادفی سیستماتیک تعداد ۲۹۱ نفر انتخاب گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین توان ورود رقبای جدید به صنعت قطعه سازی خودرو و توان بالقوه برای توسعه محصولات جایگزین و توان عرضه کنندگان در چانه زنی و توان مصرف کنندگان در چانه زنی و میزان رقابت در این صنعت در سطح ۱% معنادار می باشد.