سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین منصوری – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، معاون من
عباس حسنی – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، معاون من
واحدی – دانشجوی دکتری مدیریت، مدیریت دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، معاون من

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و کشف ارتباط شاخص مشتریمداری مدیریت کیفیت فراگیر TQM و تعهد سازمانی در صنعت برق انجام گرفته است. این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه میدانی بهشمار میرود، روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان میباشد که جهت تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت کیفیت فراگیر و پرسشنامه تعهد سازمانی مییر- آلن با ضرایب آلفای کرانباخ به ترتیب ۰/۸۷۴ و ۰/۹۱۵ استفاده شده است. جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمونهای T گروههای مستقل، آزمون T و ضریب همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار Mintab استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان به مقوله مشتریمداری اهمیت یکسانی میدهد و به ارزش اسقرار اثربخش سیستم TQM در سازمان اذهان دارند. یافتههای دیگر نشان میدهد: بین الف) شاخص مشتریمداری و تعهد عاطفی ب) مشتریمداری و تعهد عقلانی، ج) مشتریمداری و تعهد هنجاری کارکنان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان رابطهای معنادار وجود دارد.