سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

ابراهیم انواری – استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
احمد صلاح منش – استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
سمانه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

بخش بزرگی از تقاضا برای سوخت های فسیلی مربوط به نفت خام می باشد. در دهه های اخیر افزایش مصرفنفت خام در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروزآسیب های جهانی مانند گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. به همین دلیل رابطه بینمتغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از نفت خام اهمیت دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطهبین مصرف نفت خام و انتشار گاز دیاکسیدکربن و رشد اقتصادی در منطقه اوپک برای دوره زمانی ۲۰۱۰-۱۹۹۲می باشد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش DOLS ،FMOLS بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین مصرف نفت خام و تجارت و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.